Plan rekrutacji do projektu "Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz"

 Plan Rekrutacji projektu: Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

PLAN REKRUTACJI

Etapy Rekrutacji

1. Poszukiwanie uczniów oraz nauczycieli:

a. rekrutacja uczniów do zajęć – w szkołach

b. rekrutacja nauczycieli – w szkołach

2. Weryfikacja nauczycieli.

3. Weryfikacja uczniów:

a. test kwalifikacyjny

b. opinia nauczyciela

c. średnia ocen ucznia

4. Ogłoszenie listy uczestników oraz listy rezerwowej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz"

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „POZYTYWNA EDUKACJA W GMINIE WĄSOSZ” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

 

1.

Nr wniosku

RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18

2.

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt

10.Edukacja

3.

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

4.

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny

 

§ 1

Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

Projekcie – należy przez to rozumieć projekt Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły biorącej udział w projekcie Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zajęciach – należy przez to rozumieć zajęcia organizowane w ramach projektu Pozytywna Edukacja    w Gminie Wąsosz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

 Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły biorącej udział w Projekcie

Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela szkoły biorącej udział w Projekcie.

Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 

§2

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie.

2. Wnioskodawcą Projektu jest Województwo Dolnośląskie, na podstawie Wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

3. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w kontekście kompetencji kluczowych                   i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Projekt obejmuje wsparciem uczniów i nauczycieli trzech szkół w gminie Wąsosz tj. PSP w Płoskach, PSP w Wąsoszu, PSP w Czarnoborsku.

4. Projekt zakłada organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kółek zainteresowań, organizację zajęć pozaszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej , podniesienie poziomu kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym

5. Okres realizacji Projektu: 2018-09-13 do 2019-06-28.

 

§3

Grupa docelowa.

1. Grupę docelową stanowi 449 uczniów oraz 35 nauczycieli z trzech szkół podstawowych Gminy Wąsosz tj. PSP w Płoskach, PSP w Wąsoszu, PSP w Czarnoborsku tj.:

1.1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach: 64 uczniów /35 dziewczynki, 29 chłopcy/; 6 nauczycieli.

1.2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu: 290 uczniów /165 dziewczynki, 125 chłopcy/: 18 nauczycieli

1.3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku: 95 uczniów /49 dziewczynki, 46 chłopcy/; 11 nauczycieli.

 

§4

Procedura rekrutacji

1.Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 31.10.2018 r. i będzie prowadzona w sposób ciągły do uzyskania odpowiedniej liczby uczestników projektu /uczniów i nauczycieli/

2. Rekrutację uczniów do projektu przeprowadza dyrektor szkoły/szkoła do której uczęszcza uczeń kandydat.

3. Dyrektor szkoły umieszcza informacje o rekrutacji uczniów na stronie internetowej szkoły, szkolnych tablicach ogłoszeń oraz zebraniach z rodzicami.

4. Rekrutacja uczniów odbywa się w oparciu o regulamin oraz wyniki sporządzonej przez dyrektora szkoły/szkołę diagnozy przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu.

5. Rekrutacja uczniów obejmuje 3-etapy: test kwalifikacyjny; opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu na temat jego wyników w nauce; średnia ocen ucznia.

6. Kryteria podstawowe naboru uczniów:

6.1. Na zajęcia wyrównawcze preferowani są uczniowie o niskich wynikach w nauce z danego przedmiotu/wszystkich przedmiotów.

6.2. Na zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia preferowani są uczniowie o wysokich

wynikach w nauce z danego przedmiotu.

7. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych uczniów stosuje się kryteria dodatkowe tj.:

1. Umiejętność samodzielnej pracy ucznia, predyspozycje do osiągnięcia sukcesów w olimpiadachi konkursach – na podstawie opinii nauczyciela danego przedmiotu.

2. W przypadku zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematycznych i ICT preferowane są dziewczęta wykazujące zainteresowania w tym zakresie.

8. Rekrutację nauczycieli do projektu przeprowadza dyrektor szkoły w oparciu o regulamin oraz wytyczne w zakresie preferencji wskazane we wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu.

 

9. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie składają dokumenty osobiście w miejscu zatrudnienia lub na adres e-mail pracodawcy.

 

10. W ramach rekrutacji do Projektu nauczyciele kandydaci składają następujące dokumenty:

1) Formularz zgłoszeniowy do projektu opracowany i udostępniony przez dyrektora szkoły/koordynatora szkolnego.

2) Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące certyfikatów w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, opracowane przez dyrektora szkoły/koordynatora szkolnego.

 

11. Na podstawie zgłoszeń, liczby punktów oraz przeprowadzkach rozmów kwalifikacyjnych dyrektor szkoły sporządza listę uczestników projektu: uczniów i nauczycieli oraz w sytuacji gdy liczba kandydatów do udziału w Projekcie będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, sporządza listę rezerwową.

12. Dyrektor poinformuje uczestników /uczniów i nauczycieli/ o wynikach rekrutacji oraz podpisze umowy z nauczycielami.

13. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną rekomendowane do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji uczestnika znajdującego się na liście osób zakwalifikowanych do udziałuw projekcie.

 

14. W przypadku listy rezerwowej o kolejności naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej będą decydowały kryteria uwzględniane w rekrutacji do Projektu.

15. Dokumenty rekrutacyjne zostaną opracowane w formacie dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.

16. Rekrutacja i spotkania informacyjne będą odbywały się w pomieszczeniach dostępnych dla osób    z niepełnosprawnościami.

17. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

 

§5

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, wynikających              z przyczyn, które nie były znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

 

2. Rezygnacja nauczyciela z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Rezygnacja ucznia z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej – oświadczenia złożonego przez rodzica/opiekuna, pod rygorem nieważności.

§6

Postanowienia końcowe

1.Gmina zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych Projektu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień, wynikających ze zmian w zakresie wytycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zmian we Wniosku                       o dofinansowanie Projektu oraz zmian w Umowie o dofinansowanie projektu.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie regułyi zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,  w szczególności Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Szkolne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Świętujemy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców pobliskich miejscowości, rodziców do włączenia się w akcję "Rekord dla Niepodległej". W piątek, 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11, w ramach świętowania 100 rocznicy Odzyskanie Niepodległości przez Polskę, wspólnie zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach.

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Rekrutacja do projektu Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz

Dyrektor szkoły informuje, iż trwa rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe z zakresu matematyki, informatyki, języka angielskiego, logopedii, ekologii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz dla uczniów zagrożonych dysleksją,  prowadzonych w ramach projektu Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz.

Zgłoszenia uczniów przyjmowane są w sekretariacie szkoły (tel. 65 543 91 72) lub u wychowawców klas.

 Informacja o dofinansowaniu Unii Europejskiej

Dzień Papieski

10 października uroczystym apelem uczciliśmy XVIII Dzień Papieski. Uczniowie trzeciej klasy zaśpiewali pieśni religijne, a czwartoklasiści odczytali teksty Papieża poświęcone promieniowaniu ojcostwa. Odświętnie ubrani w alby i stroje apelowe na tle konkursowych prac plastycznych, przybliżyli nam nauczanie Jana Pawła II. Papież pragnął, by wszyscy ludzie na całym świecie wiedzieli, że mają wspólnego Ojca, który bardzo ich kocha. Kolejnym aspektem świętowania Dnia Papieskiego były okolicznościowe katechezy w klasach i wykonanie medali "Super Taty", które chętni uczniowie wręczyli swoim tatusiom.